តម្លៃ

គម្រោងតម្លៃ

វើកស៊ូនផ្លាស់

ឥតគិតថ្លៃ
 • ម៉ោងចេញ / ម៉ោងចូល
 • ដាក់ពាក្យសំរាប់ការឈប់សម្រាក
 • ពិនិត្យមើលវត្តមាន
 • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការអនុម័តដោយប្រើប្រព័ន្ធ
 • ពិនិត្យមើលទីតាំងម៉ោងចេញ / ចូលធ្វើការ
 • ពិនិត្យមើលរូបថតពេលម៉ោងចេញ/ចូលធ្វើការ
 • ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ទាញយកទិន្នន័យវត្តមានបានកត់ត្រាទុក
 • ការកំនត់តំបន់ភូមិសាស្រ្ត
 • * កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
 • ** ល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

វើកស៊ូន- ERP

ប្រធានបទដើម្បីតម្រូវការ
 • តិចបំផុត 200 និយោជិក
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមERP
 • ប្រវត្តិរូបនិយោជិក
 • អាជីពនិយោជិក
 • គន្លឺះចង្អុលបង្ហាញលើការងារ
 • ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 • ភ្ជាប់ទៅនឹង Pro Version
 • តារាងកិច្ចការ
 • បើកប្រាក់ខែ
 • មើលការសុំច្បាប់ឡើងវិញ
 • ច្រើនទៀត
 • ** ល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

** ល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត

** ពាក្យសុំចូលរួមកម្មវិធីគ្រប់គ្រងវត្តមានម៉ោងចេញចូលដោយឥតគិតថ្លៃមានការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមមូលដ្ឋានលើពាក្យស្នើសុំដែលទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍន៍ថែទាំនិងបង្ហោះតាមបណ្តាញអ៊ិនធើនេតលើកម្មវិធីនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បិទមុខងារនេះហើយគ្រប់គ្រងវាដោយខ្លួនឯងសូមប្រាប់យើងអោយដឹង។ មានកម្រៃតិចតួច ៥០ សេនក្នុងមួយបុគ្គលិកក្នុងមួយខែសម្រាប់មុខងារនេះត្រូវបានបិទឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបាន។

** ទន្ទឹមនឹងពាក្យដាក់ស្នើសុំនេះគឺជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនូវម៉ោងចេញចូលធ្វើការរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ ថ្លៃសេវាប្រចាំខែតិចបំផុតត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំនេះ។

វើកស៊ូនផ្លាស់

Android Store

ទាញយកឥឡូវនេះ

App Store

ទាញយកឥឡូវនេះ

វើកស៊ូនប្រូ

អាចទាញយកកម្មវិធីពីទូរស័ព្ទដៃបាននៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០