កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគឺជាកម្មវិធីវេបសាយមានកំណត់ហើយវាផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនូវឧបករណ៍ចល័តដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ វាជាដំណោះស្រាយចំណាយទាបសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដើម្បីតាមដាននិយោជិកនៅកន្លែងធ្វើការ។

វើកស៊ូន រដ្ជបាល

វត្តមានរបស់និយោជិក

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអាចពិនិត្យមើលថាតើនិយោជិកណាបានមកធ្វើការ,និយោជិកមិនបានមកធ្វើការ បានជាក់ស្តែងភ្លាមៗ។ និយោជកនឹងដឹងប្រសិនបើនិយោជិកម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យឬមិននៅពេលវេលាដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ វាក៏មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលអាចឱ្យនិយោជកដឹងពីកន្លែងដែលនិយោជិកបានចូល។

អវត្តមានរបស់និយោជិក

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនឹងដឹងថានៅថ្ងៃណាដែលនិយោជិកមិននៅកន្លែងធ្វើការហើយអាចសំរេចចិត្តនូវសកម្មភាពចាំបាច់ភ្លាមៗ។ ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចបង្ហាញនិយោជិកទាំងអស់ដែលមិននៅកន្លែងធ្វើការនៅថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយ។

Image

ពាក្យសុំនេះក៏អាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។

ការឈប់សម្រាករបស់និយោជិក

ធនធានមនុស្សរដ្ឋបាលអាចពិនិត្យមើលពាក្យសុំឈប់សម្រាកទាំងអស់នៅលើ App ។ រដ្ឋបាលធនធានមនុស្សក៏អាចអនុម័តការឈប់សម្រាកឬមិនយល់ព្រមលើការឈប់សម្រាកដោយផ្អែកលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ វាអាចជួយអោយក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ការឈប់សម្រាករបស់ខ្លួនឱ្យបានប្រសើរជាងមុន,ជាពិសេសដូចជាការដាក់ច្បាប់កន្លះថ្ងៃ,ការឈប់សម្រាកឈឺនិងការឈប់សម្រាកគ្រួសារបន្ទាន់។

បញ្ជីបុគ្គលិក

សៀវភៅណែនាំបុគ្គលិកអាចអោយរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។ ទាំងនេះគឺរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សអាចមានការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធនធានមនុស្ស។

Android Store

Download Now

App Store

Download Now