វើកស៊ូនផ្លាស់

វើកស៊ូនផ្លាស់

ឥតគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះចេញ/ចុះឈ្មោះចូល

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី - និយោជិកអាចចុះឈ្មោះចូលនិងចេញតាមតម្រូវការនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់។ និយោជិកអាចធ្វើការចុះឈ្មោះចូលនិងចេញរជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងកត់ត្រាពេលវេលាពេលចេញនិងពេលវេលាចូលសម្រាប់និយោជិកម្នាក់ៗដែលប្រើកម្មវិធីនេះ។

ការសុំច្បាប់

និយោជិកអាចដាក់ពាក្យសុំឈប់សម្រាកតាមកម្មវិធីនេះ។ ការឈប់សម្រាកអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្នែកធនធានមនុស្ស ហើយអាចត្រូវបានអនុម័តឬមិនយល់ព្រមដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ធនធានមនុស្ស។ និយោជិកក៏អាចស្នើសុំឈប់សម្រាកកន្លះថ្ងៃសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗ។

Image
ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ

ការហ៊ុមព័ទ្ធភូមិសាស្ត្រ

ការហ៊ុមព័ទ្ធភូមិសាស្ត្រអាចដាក់កម្រិតលើកន្លែងដែលនិយោជិកអាចចុះឈ្មោះចេញនិងចូលដោយផ្អែកលើប្រវត្តិរូបរបស់គាត់។ ការហ៊ុមព័ទ្ធភូមិសាស្ត្រក៏តាមដានទីតាំងនិងចម្ងាយត្រូវបានគណនាគិតជាម៉ែត្រពីកន្លែងដែលនិយោជិកត្រូវចុះឈ្មោះចូលធ្វើការ។

ការប្រកាសពត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានផ្ញើទៅនិយោជិកទាំងអស់ដោយកម្មវិធី។ទាំងនេះអាចអោយនិយោជិកទទួលបានពត៌មានតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

WorkZonePlus

(ប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវត្តមានបុគ្គលិកដោយឥតគិតថ្លៃ)

 

កម្មវិធីសំខាន់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់,ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មវិធីធនធានមនុស្ស វើកស៊ូនផ្លាស់ នឹងជួយឱ្យមានការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងធនធានមនុស្សនិងនិយោជិក។ ទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេស៖

  • ចុះឈ្មោះចូល / ចុះឈ្មោះចេញ
  • វត្តមានពេលចូល - មូលដ្ឋាន
  • រូបថត - ពេលចូល / ពេលចេញ - ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដោយរូបថត
  • ការសុំច្បាប់ / ការអនុញ្ញាតច្បាប់
  • ទាញយកសន្លឹកកិច្ចការសម្រាប់រដ្ឋបាល
  • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមូលដ្ឋាន
  • តែមួយ - ផ្នែកខាងក្រោយសំរាប់រដ្ឋបាល
  • តំបន់ពេលវេលាអន្តរជាតិ
  • ការហ៊ុមព័ទ្ធតំបន់ភូមិសាស្រ្ត
Image

គុណសម្បត្តិវើកស៊ូនផ្លាស់

១. និយោជិកអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេដើម្បីចាប់យកទិន្នន័យពេលចុះឈ្មោះចូលនិងចេញដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយព័ត៌មាននេះត្រូវបានថតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ធនធានមនុស្សឬតំបន់ការងារខាងក្រោយ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងវត្តមានដែលត្រូវការបណ្តាញស្មុគស្មាញនិងថែទាំដើម្បីគ្រប់គ្រងវាដែលត្រូវចំណាយពេលវេលានិងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន នេះគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់។

២.នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សមានកំណត់ត្រាទាំងអស់ហើយអាចមើលឃើញនៅពេលនិយោជិកចុះឈ្មោះចូលនិងចេញហើយមានបង្ហាញទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងហ៊ុមព័ទ្ធដោយទីតាំងភូមិសាស្រ្ត ។ ជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់រូបថតអនុញ្ញាតឱ្យមានការចាប់យកភ័ស្តុតាងនៃទិន្នន័យការចូលរួមពេលវេលានៅទីតាំងណាមួយនិងនៅពេលណាមួយ។ ប្រការនេះអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលផ្តុំសញ្ញារបស់ពួកគេនៅក្នុងទីតាំងដែលជាជំនួយពិតប្រាកដក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងជាមូលដ្ឋានពេលចុះឈ្មោះចេញនិងចូល។

៣.និយោជិកអាចស្នើសុំការឈប់សម្រាកហើយអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអាចយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមចំពោះការស្នើសុំឈប់សម្រាកតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ទាំងនេះអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈប់សម្រាក។

៤.និយោជិកអាចពិនិត្យមើលការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធី។ បុគ្គលិកនិងរដ្ឋបាលធនធានមនុស្សដឹងថាពេលណាពួកគេចុះឈ្មោះចូលនិងចុះឈ្មោះចេញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ថ្ងៃឬរយៈពេលណាមួយ។ នេះធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចូលរួមនិងការរក្សាកំណត់ត្រាពេលវេលាដែលតម្រូវឱ្យគណនាប្រាក់ខែ។

៥.ការឈប់សម្រាកនិងអវត្តមានក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយហើយអាចប្រើពត៌មាននេះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពធនធានមនុស្ស។

៦.ផ្នែករដ្ឋបាលធនធានមនុស្សក៏អាចផ្ញើការប្រកាសនិងជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅពេលដែលចាំបាច់។

ការបង្ហាញផ្ទាំងលើទូរស័ព្ទដៃ

Android Store

Download Now

App Store

Download Now