ផ្នែកខាងវិភាគធនធានមនុស្ស

ការទទួលបានអ្វីដែលល្អបំផុតចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងហើយទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់និងយុទ្ធសាស្រ្តចាំបាច់ជាច្រើនដើម្បីវិភាគធនធានមនុស្សដែលមានភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់។ ​នេះអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានអី្វដែលល្អបំផុតពីធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួន។ នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ក្លាយជាអតិថិជនជំរុញនិងផ្តោតអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សដែលមានការផ្លាស់ប្តូរ។

ការវិភាគធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការតាំងពីអតីតកាលហើយនឹងតម្រូវការទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដ៏ខ្លី។ នេះនឹងនាំមកនូវភាពជោគជ័យដល់បេសកកម្មចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការវិភាគធនធានមនុស្សរបស់យើងផ្អែកលើ AI (បញ្ញាសិប្បនិម្មិត) ដែលរួមបញ្ចូលតំរូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន និង អ្វីដែលជាតំរូវការនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សរបស់អ្នកដើម្បីសំរេចគោលដៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការវិភាគធនធានមនុស្សរបស់យើងអាចធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ (អេអាយ) ។​​

ការវិភាគធនធានមនុស្សរបស់យើងអាចឱ្យអង្គភាពរបស់អ្នកសំរេចគោលដៅនៃការចង្អុលបង្ហាញសម្មភាពការងារនិងការអនុវត្តសំខាន់ៗដើម្បីបំពេញតំរូវការបស់អង្គភាពរបស់អ្នក។

តម្រូវការទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម

* ម៉ាទ្រីសពាក់ព័ន្ធ - មេគុណបរិមាណ - តម្រូវការគណនេយ្យនិងការលក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ម៉ាទ្រីសគុណភាព - ប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

 • ការវិភាគប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្ស
 • ការវិភាគផ្នែកចិត្តវិទ្យា
 • ទម្រង់ក្រុមហ៊ុន
 • ទម្រង់ធនធានមនុស្ស
 • ទម្រង់អតិថិជន
 • ទម្រង់អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ការវិភាគពាក្យបណ្តឹងធនធានមនុស្ស
 • ការធ្វើតេស្តធនធានមនុស្ស
 • វិភាគយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្ស
 • ការវាយតម្លៃធនធានមនុស្ស
 • ការវិភាគហានិភ័យ
 • ចង្អុលបង្ហាញការអនុវត្តធនធានមនុស្ស
 • ការវាយតម្លៃច្បាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុន

វេទិកាដំណើរការនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងហើយការចេញផ្សាយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះ។
ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមសូមឆាតឬអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំ