ផ្នែកអប់រំធនធានមនុស្ស

ជំនាញអប់រំធនធានមនុស្សកំណត់នូវការអភិវឌ្ឍនិងការណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគឺប្លែកហើយទាមទារការយល់ដឹងពេញលេញអំពីអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក។ ការអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់ណាស់ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូ។ ពីដំណើរការលំហូរទៅវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុងធនធានមនុស្សនិងប្រធានបទក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតហើយយើងបានរកឃើញអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើដំណោះស្រាយដើម្បីបំពេញគោលដៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការអប់រំ , ការដាក់ជំនាញអភិវឌ្ឍនិងបណ្តុះបណ្តាលគឺមានភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកនិងដាក់អោយត្រូវទៅតាមជំនាញ​ដែលត្រូវការពេលវេលា និងធនធានដែលផ្អែកទៅលើតម្រូវការនៃការវិភាគ។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកកាន់តែច្រើនជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលនឹងអាចកែសម្រួលតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ ថ្នាក់រៀន , តាមអ៊ិនធឺណេតឬនៅកន្លែងដែលយើងអាចប្តូរតាមតំរូវការរបស់អ្នក។ បដិសណ្ឋារកិច្ច , គណនេយ្យ , ភាសា , ទំនាក់ទំនងភ្ញៀវ , ការលក់និងទីផ្សារ ,CRM ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមសង្គមនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតដែលយើងមាននៅទីនេះដើម្បីជួយនិងណែនាំលោកអ្នក។

សូនផ្ញើរតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ហើយយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើរអ្នកនៅតារាងតម្លៃ ហើយយើងធ្វើការជាមួយអ្នក។ ចំណាយតិចចំនេញច្រើន