បើកប្រាក់បៀវត្តន៍

មិនថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតូចឬធំទេខាងយើងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចបំពេញគោលដៅធនធានមនុស្ស។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងនឹងជួយសន្សំប្រាក់របស់អ្នក ការធ្វើឱ្យកាន់តែជាក់លាក់ជាមួយនឹងពេលវេលា។ ដូចគ្នានេះផងដែរអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមគឺជាការសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ទិន្នន័យធនធានមនុស្ស ។

រក្សាធនធានមនុស្សរបស់អ្នកអោយខ្ពស់ជាងតំរូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនិងធ្វើអោយវាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នក។ ដើម្បីអតិថិជនរបស់យើងមានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងនឹងជួយអ្នករៀបចំក្រុមហ៊ុនឡើងវិញនិងជួយអ្នកឱ្យគ្រប់គ្រងរាល់ប្រតិបត្តិការធនធានមនុស្សរបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ សេវាកម្មនឹងផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃសមរម្យ និងមានតម្លៃ។

កម្លាំងពលកម្មផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់យើងនឹងធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចមានការប្រកួតប្រជែងដូចខាងក្រោម៖

  • ការសម្ងាត់នៃប្រាក់បៀវត្ស
  • តម្រូវការច្បាប់ការងារ
  • ពន្ធទាក់ទងនឹងធនធានមនុស្ស
  • អត្ថប្រយោជន៍និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា
  • ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
  • ការធ្វើផែនការធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រ
  • ការវិភាគធនធានមនុស្ស
  • ថវិកាធនធានមនុស្ស

ទាក់ទងមកយើងឬជជែកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម