កម្មវិធីភាពជាដៃគូ WorkZone គឺជាសំណើតម្លៃតែមួយគត់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមក្នុងការប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស។ ឥឡូវអ្នកមានវេទិកាមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដែលត្រូវការធនធានមនុស្ស។ យើងថែរក្សាតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យានិងបណ្តាញអ៊ិនធើនេត ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចេញទៅក្រៅនិងទាក់ទាញអតិថិជន។ ឥឡូវនេះអ្នកមានដំណោះស្រាយទាំងអស់ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងធំឬតូចក្រោមដំបូលតែមួយ។ ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សរបស់ workzone។

សេវាកម្មរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

  • ការស្នើសុំដាក់ពាក្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវត្តមានម៉ោងចេញចូល (Plus and Pro)
  • Pro រួមបញ្ចូល - កម្មវិធីបើកប្រាក់ខែនិងគ្រប់គ្រងការប្តូរវេន។
  • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវត្តមានម៉ោងចេញចូលផ្នែករដ្ឋបាលធនធានមនុស្ស
  • ការដំណើរការបើកប្រាក់ខែ
  • គេហ័រទំព័រដែលមានតំរូវការអនឡាញ  
  • វេទិកាការធ្វើផែនការសហគ្រាសធនធានមនុស្ស
  • ការអប់រំធនធានមនុស្សរួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាល
  • ប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស
  • ការវិភាគធនធានមនុស្ស

Workzone Plus ក៏នឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ដៃគូដោយធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជនគោលដៅ,នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនិងផ្តល់នូវសក្តានុពលដឹកនាំអ្នក។ យើងនឹងជួយរៀបចំផលិតផល។

វាក៏មានសក្តានុពលសម្រាប់បន្ថែមប្រាក់ចំណូលផងដែរ។

ប្រភេទនៃការចូលជាដៃគូ

ផ្លាទីនៀម គឺជាអាជ្ញាប័ណ្ណម៉ាស្ទ័រដែលចេញផ្តាច់មុខសម្រាប់ប្រទេសមួយ។ ដោយផ្អែកលើភាពខ្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកយើងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តាច់មុខសម្រាប់ដៃគូប្រទេស។ អាជ្ញាប័ណ្ណហ្គោលនិងស៊ីលវើត្រូវតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីដៃគូអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លាទីនៀម។ពិនិត្យអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លាទីនៀមនៅទីនេះ 

ទំនាក់ទំនងព័តមានបន្ថែម